Privacybeleid

De aard van onze bedrijfsactiviteiten verlangt van ons dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken. In dit privacybeleid informeert QING Groep B.V (”QING”) jou over de wijze waarop QING als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat. QING verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid alle tot haar beschikking gestelde dan wel door haar verzamelde persoonsgegevens.

QING Privacybeleid

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder ”persoonsgegevens” wordt alle informatie verstaan, waarmee een natuurlijke persoon (”de betrokkene”) (indirect) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van jou kunnen verwerken, zijn ondermeer:

 • naam, volledige voorna(a)m(en), voorletter(s), titulatuur en/of geslacht;
 • adres en woonplaats;
 • e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, faxnummer;
 • het bedrijf waar je werkt en/of jouw functie;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • financiële informatie, zoals jouw bankrekeningnummer;
 • het IP-adres van het apparaat waarmee u onze websites bezoekt;
 • sollicitatiegegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over jouw verkrijgen of die wij zelf kunnen opvragen en die wij gebruiken voor de hierna genoemde doelstellingen.

2. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens indien je deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het geval je of jouw organisatie ons een opdracht verleent, als je onze website bezoekt en een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert en/of in dienst treedt, een offerte bij ons opvraagt of indien wij (telefoon)gesprekken met jou voeren en/of e-mailcontact met jou hebben. Ook putten wij, indien nodig voor het betreffende doel, informatie uit openbare bronnen en/of websites.

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening en samenwerkingen. Concreet verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het leveren van producten- en diensten

Wij verwerken gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van diensten. Ook gebruiken wij jouw gegevens om jou te informeren over wijzigingen met betrekking tot onze dienstverlening.

Nakoming van wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels

Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor ons geldende beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten en/of bewaartermijnen.

Sollicitaties

In het geval van een sollicitatie ontvangen wij jouw persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren wij tot uiterlijk vier (4) weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij je ons uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om de gegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren wij de gegevens tot uiterlijk één (1) jaar na afloop van de sollicitatieprocedure. In dat geval maak je het ons mogelijk om in de toekomst contact met je op te nemen voor een nieuwe passende vacature.

4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen als daarvoor een rechtsgrond bestaat, namelijk:

 1. voor de uitvoering van een overeenkomst;
 2. vanwege een wettelijke verplichting;
 3. met uw toestemming;
 4. vanwege een gerechtvaardigd belang.

5. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht kan het mogelijk zijn dat wij jouw persoonsgegevens moeten delen met derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 1. Om onze diensten te kunnen leveren;
 2. Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
 3. Bij inschakeling van externe leveranciers zoals bijvoorbeeld onze ICT-leverancier.

Indien een derde jouw persoonsgegevens verwerkt als verwerker van QING, dan sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst conform de eisen van de AVG. Indien een partij een (zelfstandige) verwerkingsverantwoordelijke is, dan is deze eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van de betreffende gegevens en voor de naleving van de AVG.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

QING houdt de wettelijke bewaartermijnen aan. In ieder geval bewaren wij jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze verwerken.

7. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

QING heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Als jij specifieke vragen hebt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens of als jij misbruik ervan vermoedt, dan kunt jij contact met ons opnemen via privacy@qing.nl o.v.v. ‘privacy’

8. Website en cookies

QING gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. QING gebruikt alleen cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

9. Welke rechten heb je?

Je hebt het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat je jouw gegevens gemakkelijk moet kunnen ontvangen om deze door te geven aan andere organisaties.

Om jouw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen, te corrigeren of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, kun je een e-mail sturen naar privacy@qing.nl o.v.v. ‘privacy’. QING kan jou vragen je te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs, voordat wij jouw verzoek in behandeling nemen. Wij zullen binnen vier (4) weken schriftelijk reageren op jouw verzoek.

10. Contact

Indien je vragen en/of klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk aan ons te melden. Uiteraard hopen wij jou daarbij zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Daarnaast heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

11. Wijzigingen privacybeleid

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze bedrijfsvoering kunnen wijzigen. QING behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het meest actuele privacybeleid vindt je altijd op deze webpagina. Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 9 januari 2019.

QING Groep B.V.
Postbus 882
6800 AW Arnhem
privacy@qing.nl
085 049 96 00